November 18, 2023 - Oligocene - Smith County, Mississippi