Mosasaur vertebra.

Nice 1/2 vertebra found by Bill.

Mosasaur vertebra